PvdA staat achter wensen van kerken

Politiek uit de gemeente Utrecht 19 augustus 2013 | 0 Comments

PvdA herkent uitgestoken helpende hand van de kerken…

Aan de redactie van Kerk in de Stad, juli2013

Met interesse en toch ook wat verrast heb ik uw artikel “Wensen kerken op tafel; aandachtspunten voor lokale politiek” uit de “kerk in de stad” van 12 juli jl gelezen.

Overigens is het wellicht goed om eerst even aan te geven dat ik doorgaans uw krant met interesse lees. Mijn complimenten voor de inhoud die, mijns inziens, breder en gevarieerder is dan in het doorsnee kerkenblad in Nederland.

Ik ben in de huidige raadsperiode kandidaat raadslid voor de PvdA en ben momenteel eerst opvolgend raadslid. Ook voor de komende periode heb ik mij wederom als raadslid voor de PvdA gekandideerd.

Verrast ben ik, dat de Utrechtse Raad van Kerken (USRK) deze aandachtspunten zo nadrukkelijk formuleert en in brede zin aan politieke partijen voorlegt. Een prima timing, nu de partijen bezig zijn met hun verkiezingsprogramma’s. Goed dat de USRK hier nu mee komt en daarmee de Utrechtse kerken in het maatschappelijk debat weer een positie geeft. Iets dat mij persoonlijk deugd doet. En met mij vele PvdA-betrokkenen met een religieuze achtergrond.

Op het thema “Koopzondag” lees ik een realistische houding ten aanzien van het fenomeen, met oa focus op de bescherming van enkele specifieke groepen burgers. De USRK vraagt verder aandacht voor de thema’s “Duurzaamheid” en de samenwerking met de gemeente voor het gebruik en behoud van “Religieus cultureel erfgoed”. Ten slotte wordt het thema “Zorg voor de ander” uitgewerkt.

Wat mij betreft had dat laatste thema de hoogste prioriteit mogen hebben. Inhoudelijk sluit dit thema naar mijn mening echter naadloos aan bij de uitgangspunten van beleid op dat punt van PvdA Utrecht. Vanzelfsprekend is de inzet van PvdA Utrecht breder gericht dan de religieuze groeperingen die USRK noemt. Ik herken echter de “uitgestoken helpende hand” die ook PvdA steeds aanreikt naar mensen die in de knel komen of dreigen te komen.

Ook voor wat de overige thema’s betreft, zie ik geen wezenlijke tegenstelling met de beleidsuitgangspunten van PvdA en/of PvdA Utrecht. Ik wil, zowel binnen de PvdA als breder, aandacht vragen voor de kansen die een nauwere samenwerking tussen de Utrechtse kerken (in brede zin) en de gemeente zal bieden. Om desgewenst de door de USRK geformuleerde aandachtspunten ook daadwerkelijk een plek te kunnen geven in het verkiezingsprogramma van PvdA Utrecht, stuur ik deze mail ook in kopie naar ons fractiebureau met het verzoek deze door te sturen naar onze programmacommissie.

Met vriendelijke groet,

Gert Mulder

Tagged in , , ,

Even zoeken!

Politiek landelijk 3 december 2010 | 0 Comments

Even zoeken,
Intro:  Mijn persoonlijke reden om actief te worden in de politiek is de opkomst van “Wilders” en zijn PVV. Vooral toen midden 2009 voor mij zichtbaar werd dat deze beweging potentieel in de komende jaren een machtsfactor van belang kon worden, voelde ik dat ik daar zelf ook iets tegen moest doen. Mijn hele volwassen leven heb ik mij bij geen andere politieke partij meer betrokken gevoeld dan bij de PvdA en ben ik lid van deze partij geweest. Wat verklaart het onrustige gevoel, met gevoel van urgentie, dat mij tot actie noopte? Wat veroorzaakt bij mij de verbazing en onrust dat grote groepen Nederlanders het gedoogkabinet Rutte de kans wil geven om de bezem te halen door “linkse hobby’s”? Waardoor constateer ik bij mijzelf een zekere mate van opluchting wanneer op een koude zaterdag in November het hele Utrechtse Neude vol blijkt te staan voor een “schreeuw om cultuur”? Heeft het iets te maken met Hirsch Ballin’s oproep “Doe dit Nederland niet aan”?
Is de communis opinio in het land waarin ik ben geboren opeens dat grote groepen mensen, landgenoten, voortkomend uit relatief recent geïmmigreerden, moeten worden afgewezen? Wil men niet weten dat de identiteit van ons land mede wordt bepaald door grote groepen mensen die ooit hierheen geïmmigreerd zijn? Waarom laten minderheidsgroepen die in hun vrijheid beperkt worden zo weinig van zich horen?
Gevoelsmatig schuilt voor mij het gevaar van de opkomst van Wilders in de door deze beweging gevoerde propaganda. Propaganda waardoor niet alleen proteststemmers, maar ook belangrijke delen van conservatief liberalen en pluche koesterende Christen democraten inmiddels in gijzeling worden gehouden.
Ik wil je meenemen in mijn “even zoeken” of ik mijn gevoel wat kan onderbouwen of al snel tot de conclusie moet komen dat ik de omstandigheden toch meer moet relativeren.
Eerst maar eens kijken naar wat feiten.

Wat is propaganda? Wat zegt “van Dale” er van?
De letterlijke betekenis vanuit het Latijn is: dat wat voortgeplant moet worden. Het stamt van de in 1622 door Georgius XV gevestigde commissie van kardinalen “Congregatio de propagande fide” (congregatie voor de verbreiding van het geloof). Het betreft met name een activiteit van een organisatie, om aanhangers te winnen voor zekere principes. Van propaganda spreekt men vooral wanneer in het gepropageerde een ideëel element aanwezig is of veronderstelt wordt aanwezig te zijn. Anders spreekt men van reclame. De historicus Huizinga omschreef propaganda als “de kunst om een ander te laten geloven wat je zelf niet gelooft”. Je kunt propaganda voor iets maken en je kunt propaganda voeren. Een propagandamachine is het geheel aan propagandistische activiteiten. Een propagandaoorlog zijn zeer intensieve propaganda-activiteiten. Je kunt ook een propagandaoorlog ontketenen. Tenslotte heb je nog “propageren”, wat in feite “propaganda maken voor” betekent.

Is de machtsbasis van Wilders adepten gebaseerd op propaganda? Wat is het ideële element dat in de argumentatie aanwezig is of veronderstelt wordt aanwezig te zijn. Dan moet ik dus naar de website van de PVV. Het voorwoord bij het verkiezingsprogramma geeft de volgende insteek:
De PVV mag wat ouderwets gevonden worden. Men zoekt aansluiting bij het onafhankelijkheidsstreven van de Hollanders in de tachtigjarige oorlog tegen Spanje. Men ervaart de Islamisering, de welig tierende criminaliteit en de Europese superstaat als voornaamste bedreigingen.
Als schuldige aan de ontstane situatie wordt de losgeslagen linkse elite genoemd.
Elites doen dingen waar gewone mensen niet beter van worden. Henk en Ingrid betalen voor Ali en Fatima. De PVV kiest voor mensen die het niet cadeau krijgen, daarmee suggererend dat de linkse elite mensen die het niet cadeau krijgen in de kou laat staan.
Dan is er een oproep tot strijd tegen de linkse elite, de linkse kliek.
Eigenlijk wordt een parallel gepresenteerd tussen de onafhankelijkheidsstrijd van de PVV ten opzichte van de linkse elite en die van de Zeven Provinciën ten opzichte van Spanje in de tachtigjarige oorlog.
De PVV zet zich in voor de emancipatie van vrouwen en homo’s en verder voor Joods, Christelijke, Humanistische idealen. Via referenda wil zij de sprankelende democratie laten zien.
Tot zover het voorwoord van het verkiezingsprogramma van de PVV.
En dan wordt het mij duidelijk! Wanneer ik mij gevoelsmatig gedwongen voel actie te ondernemen tegen het gedachtegoed van de PVV, komt dat omdat ik mij aangevallen voel. De PVV is haar strijd begonnen en de effecten zijn inmiddels op individueel niveau merkbaar.
De PVV rekent mij tot onderdeel van de linkse elite. Waarschijnlijk terecht vanuit haar visie, maar zo had ik me het eigenlijk nog niet gerealiseerd.
Niks niet relativeren dus. Dit is om het echie.

Het is guur weer buiten. Toch de moeite waard om even gestructureerd te zoeken.

Tagged in , , ,

Waren wij fout?

Politiek landelijk 18 oktober 2010 | 0 Comments

“We were wrong.” zei Ed Milibrand tijdens een recent congres van de Labour party. Is dit een terechte zelfreflectie die ook progressief Nederland zou passen bij de beoordeling van het krampachtig vasthouden aan de multiculturele samenleving tot ruim na de aanslagen van 11 september 2001.
Eerder vandaag sprak ook Angela Merkel zich uit in een toespraak tot haar CDU jongeren organisatie. De gedachte dat we multi-culti naast en met elkaar kunnen leven noemt zij “absolut gescheitert”. Het failliet van de inclusieve samenleving?
Gedurende decennia is de immigratie van niet-westerse allochtonen veel groter geweest dan de absorptiecapaciteit van het sociaal economisch weefsel in de Nederlandse steden (Derk Jan Eppink, VVD). Kan de goedbedoelde strategie van de PvdA om koers te zetten naar een inclusieve samenleving in de praktijk hebben geleid tot het massaal rechtsaf slaan van het autochtone electoraat? Kan de leiding van de PvdA terecht worden verweten dat vanuit de doelstelling van een gecontinueerde emancipatie onbedoeld een strategie is uitgezet van: arbeiders eruit, allochtonen erin? Heeft Hans Hillen gelijk met zijn constatering, al jaren terug, dat de PvdA haar bestaansrecht had verloren omdat de emancipatie van haar achterban al geruime tijd geleden werd bereikt?
Beschouw bovenstaande vragen als een opwekking om er binnen de PvdA eens wat uitgebreider bij stil te staan. Echt serieus doen. Natuurlijk is hierboven het internationale perspectief niet aan de orde geweest. Hup Evert Vermeer Stichting, laat van je horen!!
Vooralsnog blijf ik geloven in emancipatie, solidariteit en duurzaamheid.
Het is echt heel wat om te stellen dat iedereen een gelijke kans verdient om wat van zijn of haar leven te maken. Dat we niet alleen kansen moeten scheppen maar ook achterstand en achterstelling bestrijden. Zo nodig dwars tegen de remmende krachten van cultuur, religie of het ouderlijk huis in. Wij strijden tegen alle vormen van onderdrukking van vrouwen en wij zetten ons sterk in voor de sociale acceptatie van homoseksualiteit.
Willen we leven in een land waarin iedereen meetelt en een ieder ook in persoon herkend en gerespecteerd wordt en aan het werk is, dan moet het Nederland van na de crisis gebaseerd zijn op solidariteit tussen mensen die leven in harmonie met hun natuurlijke omgeving. Extremen in het marktdenken hebben een onbalans in de samenleving veroorzaakt. Ook zijn de verhoudingen tussen mensen verhard. Ik wil mij inzetten voor een samenleving waarin mensen zich geroepen voelen verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor het solidair investeren in een gezamenlijke, duurzame toekomst. Dat vraagt een andere beoordeling van de kwaliteit van de samenleving. Dat vraagt breken met de cultuur van meer keuze, meer geld en meer spullen en minder geduld, minder respect en minder zorg. Solidariteit heeft als uitgangspunt dat we samen meer zijn dan de optelsom van individuele belangen.
De PvdA vertelt als emancipatiepartij een eerlijk, solidair verhaal. Progressief, eerlijk en solidair. Wij kunnen het eerlijke verhaal vertellen over een veranderende wereld die niet alleen maar kansen maar ook bedreigingen met zich mee brengt, wij kunnen dat verhaal brengen omdat we iedereen mee nemen, omdat we niemand aan de kant laten staan. Dat doen we omdat we weten dat de samenleving daar niet alleen socialer maar ook sterker van wordt.

Tagged in , , ,

Aantekeningen rond veroudering en stress

Geen categorie 5 oktober 2010 | 0 Comments

Bron: Elizabeth Blackburn, nobelprijs medicijnen 2009 (met Carol G. Greider en John W. Szozak), Australisch/Amerikaans hoogleraar University of California, San Francisco

Over gezondheid; Telomeren en Telomerase.

Een globale beschrijving van de moleculaire werking van het effect van gezond eten, meer lichaamsbeweging en het doen van meditatie op het voorkomen en ook het genezen van chronische ziekten.

Het brein als veroorzaker en genezer van chronische ziekten en versnelde veroudering.

Telomeren zijn stukjes repeterend DNA aan de uiteinden van chromosomen die als een soort coating het DNA beschermen als het bij celdeling wordt gekopieerd.

Telomeren slijten (worden kleiner) naarmate mensen ouder worden, tot het punt waarop de cel zich niet langer kan delen.

Telomerase (een enzym) bevordert (in haar positieve uitwerking) dat telomeren en cellen zich vernieuwen. Haar negatieve uitwerking is haar rol bij het ontstaan van kanker. Te veel Telomerase maakt cellen onsterfelijk en gevaarlijk: kankercellen zitten vol telomerase. Te weinig telomerase leidt tot kortere telomeren, DNA schade, veroudering en veelvoorkomende chronische ziekten (onder meer hart- en vaatziekten). Het lijkt er op dat een goede telomerase huishouding bescherming biedt tegen chronische ziekten.

Er worden proeven gedaan met genetisch gemanipuleerde telomerase, die via ‘smart bombs’ (lipidebolletjes) bij kankercellen worden afgeleverd, met de bedoeling die kankercellen direct te doden. ((redactie: dit lijkt op de werking van de Homeopathie; het bestrijden van het ongewenste gevolg door het toevoegen van een sterke verdunning van de veroorzaker van dat gevolg)).

Verder is chronische psychologische stress van invloed op de lengte van telomeren en het risico op hart- en vaatziekten. Er is aangetoond dat chronische stress (ouder/verzorgers van langdurig zieke kinderen, mannen met beginnende prostaatkanker) een tot 50% lager niveau van telomerase in de witte bloedcellen tot gevolg heeft. Bovendien is gebleken: hoe langduriger de stress hoe zwaarder zij wordt ervaren, hoe korter de telomeren. Er lijkt een causaal verband te bestaan tussen chronische stress en telomeren.

Natuurlijk is het vermoeden van de invloed van het brein op lichelijke processen niet nieuw. (“Je maag draait er van om.”, veranderde darmwerking bij nerveusiteit etc.) Wellicht is het de invloed vab stresshormonen die het brein afscheidt, zoals cortisol. Er lijkt meer aan de hand dan een simpele keten van oorzaak en gevolg. Mogelijk een combinatie van genetische effecten en niet-genetische effecten zoals inkomen, opleiding en dieet. Om hier meer zicht op te krijgen loopt er een langlopend bevolkingsonderzoek onder 100 duizend mensen.

Telomeren blijken niet onvermijdelijk te slijten. Dit proces is af te remmen en zelf om te keren. Uit pilotstudies bij oa mannen met prostaatkanker is gebleken dat je telomeren kunt verlengen met lifestyle-interventies, zoals een combinatie van gezond eten, lichaamsbeweging en meditatie. Het effect is al meetbaar na drie maanden. Hoe meer lichaamsbeweging hoe meer effect.

De nadruk zou natuurlijk moeten liggen op preventie in plaats van op genezing.

Tagged in , ,

Duurzaamheid, nieuwe invalshoeken

Duurzaamheid 10 juli 2010 | 0 Comments

Een inspirerende avond over Duurzaamheid in het Academiegebouw te Utrecht op 1 juli 2010. Hieronder enkele, voor mij soms nieuwe, invalshoeken met betrekking tot het thema Duurzaamheid.
1. Het nieuwe college van Utrecht werkt eraan om de wijk Ondiep in Utrecht tot eerste energie neutrale wijk van Nederland te maken,
2. Kijk rond Duurzaamheid in relatie tot Vastgoed verder dan alleen het gebouw zelf. Ga op zoek naar efficiënte verbindingen met grootschalige groene energie projecten.
3. Laat initiatieven op dit gebied vooral over aan marktpartijen en particulieren. De rol van de overheid concentreert zich op faciliteren en voorlichten. Natuurlijk heeft de overheid ook een voorbeeld functie.
4. Onderschat de macht van de consument niet. Producenten en dienstverleners tonen zich zeer flexibel wanneer het gaat om aanpassingen gebaseerd op trends in het denken van consumenten.
5. Gastvrijheid is een belangrijk kenmerk van duurzaam samenleven.
6. Stimuleringsmaatregelen van de centrale overheid in samenwerking met vooraanstaande marktpartijen zijn dringend gewenst. Duitsland geeft hierin het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld een rentekorting op financieringen van groene projecten en een goede prijs voor het terugleveren van energie aan het net, zijn daarbij na te steven.
7. Duurzaamheid faciliteren is ook het wegnemen van belemmeringen in bestaande systematieken. Bijvoorbeeld het puntensysteem waarop de huurprijs van woningen is gebaseerd zou moeten worden aangepast om duurzame ontwikkelingen te stimuleren.
8. Individuele studenten balen er van dat hun kamers vaak in energie vretende woningen zitten. Ze gaan hun verhuurder er op aanspreken!
9. De trias energetica is een drie-stappen-plan om stapsgewijs energie neutraal te worden. De drie stappen zijn:
- Terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld energiebesparing in de vorm van goede warmte isolatie;
- Voor de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame energie inzetten, bijvoorbeeld wind, zon, biomassa of aardwarmte;
- Zuinig en efficiënt gebruikmaken van fossiele bronnen, als duurzame energie niet volstaat. Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van de CO2-arme elektriciteit van een afvalverbrandingsinstallatie.

Echt PvdA om dit onderwerp eens praktisch en inhoudelijk beet te pakken. Aan de slag er mee! Ook in Utrecht, ja. Die vier jaar die dit college heeft moeten optimaal worden benut. We hebben haast.

Tagged in , ,

Uitzicht op een college akkoord in Utrecht

Politiek uit de gemeente Utrecht 11 april 2010 | Reacties uitgeschakeld

Graag bedank ik de kiezers die hun stem hebben uitgebracht voor en op mij. Heel erg bedankt voor uw stem. U heeft het aangedurfd om een persoonlijke stem uit te brengen op een relatief onbekende, nieuwe kandidaat en dat soms ook nog door daarmee van uw vertrouwde partijkeuze af te wijken. Dank. Ik ga er aan werken om u te bevestigen in uw keuze. Zoals het er nu naar uit ziet ben ik tweede opvolgend kandidaat voor de PvdA Utrecht. Natuurlijk hoop ik zo snel mogelijk echt in de raad te komen. In voorbereiding daarop zal ik me zo goed mogelijk inwerken en de huidige raadsleden ondersteunen. Aan mijn eigen, specifieke benadering zal ik, ook in deze omstandigheden, steeds voorrang geven. Blijf me svp volgen. PvdA Utrecht, ook voor de belangen van de ondernemende sociaal democraat!
Met vriendelijke groet,
Gert Mulder

Tagged in , , , ,

Utrecht maakt er werk van om in 2040 een energieneutrale provincie te zijn

Politiek uit de provincie Utrecht 26 februari 2010 | 0 Comments

De provincie Utrecht zet concrete stappen om in 2040 energieneutraal te zijn. De energievoorziening moet daarvoor op een volledig nieuwe leest geschoeid worden. Zij laat zich daarbij adviseren door Jeremy Rifkin en zijn team. Zij verzorgen soortgelijke transitie operaties voor oa Rome en het Amerikaanse San Antonio.
Het is Rifkins overtuiging dat we momenteel in het eindspel van het gebruik van fossiele energiebronnen zitten. De energie revolutie die gaande is berust naar zijn overtuiging op vier pijlers:
1. Hernieuwbare energie (bijvoorbeeld wind en zon)
2. Gebouwen (bestaande gebouwen worden kleine energiecentrales, we krijgen een energievoorziening die vanuit vele bronnen wordt gevoed)
3. Communicatie tussen de energiebronnen (een slim netwerk, vergelijkbaar met internet) en
4. Opslag (om het nadeel van de wisselvalligheid van hernieuwbare energie op te vangen
Hierbij speelt watersof een rol. Je gebruikt elektriciteit om waterstof uit water te halen, waarna je er met een brandstofcel weer elektriciteit van maakt. Andere opslagmedia zijn bijvoorbeeld stuwmeren en vliegwielen.
Om het belang van communicatie te onderstrepen, gebruikt Rifkin het voorbeeld van de invoering van irrigatie in Mesopotamië. Dit bleek zo ingewikkeld dat ze er ook het schrift voor uit moesten vinden. Een historische context rond zijn visie dat de nieuwe energievoorziening zal samengaan met nieuwe communicatienetwerken.
Midden maart 2010 moet het Masterplan Schone Economie er liggen. Een concreet plan voor een revolutionaire verduurzaming van de economie in onze provincie.

Lees mee over de voortgang van dit project. Alle informatie met presentaties is te vinden op: www.utrecht2040.nl

Gemeentelijke bezuinigingen; speel er tijdig op in!

Politiek uit de gemeente Utrecht 25 februari 2010 | 0 Comments

De gemeente Utrecht gaat, net als andere gemeenten, in de komende raadsperiode geconfronteerd worden met een forse doelstelling wat betreft bezuinigen. Kandidaat nr. 12 van de PvdA lijst, Gert Mulder, pleit er voor, in het belang van behoud van kwaliteit van het gemeentelijk ambtenaren apparaat in Utrecht, hier zo proactief als mogelijk is mee om te springen. Een oplossing is om nu al contacten te leggen met omringende gemeenten en hen tegen vergoeding de kennis en werkkracht van onze ambtenaren te laten gebruiken. Zij hoeven dan niet elke specialisatie zelf in huis te hebben. Laten we ook oplossingen zoeken binnen de structuur van het bestuurlijk- en ambtelijk apparaat. Ik wil mij inzetten om in samenwerking met gemeenten als Amersfoort en Nieuwegein te onderzoeken of besparingen gevonden kunnen worden in het overnemen door de gemeenten van provinciale verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zodra zicht is op een verantwoorde transitie kunnen de bestuurlijke en ambtelijke taken van de provincie worden geminimaliseerd.

Kabinet gevallen!

Politiek landelijk 20 februari 2010 | Reacties uitgeschakeld

Lekker gefietst in Vancouver, mijnheer Balkenende? Regie was er toch al niet, u werd niet eens gemist! Onbegrip voor de positie van je coalitie genoten en gebrek aan consistentie en voortvarendheid van beleid doen u voor de vierde keer noodzaken aan onze Vorstin uw onvermogen te bekennen. Gelet op uw waarden en normen moet de timing van deze ontslagaanvragen uw geweten wel bijzonder zwaar belasten. Die avond van de bijzetting van ZKH Prins Claus overtreft u wat dat betreft niet meer. Lekker even fietsen in de lentesfeer van Vancouver, dat lucht op.
Ondertussen kon u zich verzekerd weten dat uw vazal en politieke rat Verhagen zijn internationale ambities zou misbruiken om ook uw partners in het landsbestuur voor onmogelijke keuzes te plaatsen en het economisch herstel van het land in de kiem te smoren. En dan is er weer tijd voor een reisje naar de sneeuw. Lech in Oostenrijk dit keer. De Majesteit zal vast ook een fiets hebben staan om uw gemoed wat te verlichten.
Had dat advies van Nelson Mandela maar meer ter harte genomen:
“If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Than he becomes your partner.”
Maar aan werken, – lees: regie voeren vanuit een strategische visie met het landsbelang voor ogen – , bent u niet toegekomen. Daar had u het te druk voor. Zelfs geen tijd om even good old Herman Wijffels te bellen. U, mijnheer Balkenende, gebruikt uw talenten liever om te vernietigen dan om te binden. Irak, de economie van het land, ABN AMRO, een beschamend integratiebeleid onder Verdonk en vier kabinetten zijn slechts enkele voorbeelden. Voorbeelden van de praktische uitwerking van de waarden en normen waar u heel het land mee op wilt zadelen. Ook uw stoep was nog besneeuwd. Wat een narigheid!
En toen was er in de ochtend van 20 februari 2010 dat lente zonnetje! Ik zie het maar als het einde van het tijdperk Balkenende en de voorbode van een toekomst waarin we vorm kunnen geven aan een modern Nederland. Een land waarin iedereen weer meetelt. Met kansen voor de kans-armen. In Utrecht zijn we al vast begonnen. Kom straks eens langs op het Neude en de Stadhuisbrug!
“Nooit meer oorlog” en “Nederland vorm gegeven door oude en nieuwe Nederlanders samen” het klinkt zo vanzelfsprekend. We gaan het waar maken.

Mijn persoonlijk profiel

Mijn profiel 17 februari 2010 | Reacties uitgeschakeld

Gemeenteraad Utrecht
Plaats 12 op de kandidatenlijst van de PvdA voor gemeenteraad verkiezing van maart 2010

Mijn naam is Gert Mulder. Ik ben 53 jaar.
Ik woon samen met mijn vrouw in het oostelijk deel van de binnenstad. Hoewel we niet altijd in Utrecht hebben gewoond, vormt deze stad toch een soort thuisbasis in ons leven. We hebben in Utrecht gestudeerd, onze dochter is er geboren.
Wij hebben vier kinderen, waarvan twee van ons zelf.
Ze zijn allen tussen de twintig en dertig jaar en zelfstandig. Zo rond de verkiezingen in maart 2010 hopen we opa en oma te worden.

Mijn hele volwassen leven ben ik lid van de PvdA. Ik ben niet eerder direct politiek actief geweest. Ik heb veel tijd en concentratie in mijn werk gestopt. Door de afdelingen structuur is de partij voor mij ook niet altijd gemakkelijk toegankelijk geweest. Ook mijn werk in het buitenland en verhuizingen maakten het niet gemakkelijker. Nu zit ik meer stabiel in Utrecht en trof ik een gemotiveerde afdeling van de PvdA met heerlijk open mensen. Het team van PvdA kandidaten voor deze verkiezingen is zeer gevarieerd van samenstelling. Iedere Utrechter kan zich vertegenwoordigd weten!

Het openbaar bestuur i geen onbekende bezigheid in mijn familie. Mijn opa was burgemeester en lid van Gedeputeerde Staten, en meerdere ooms zaten in Gemeenteraden. Ik kom uit een Katholieke familie met eigenlijk uitsluitend CDA stemmers. Ik zelf ben Rooms Katholiek. Ik heb een echt “linkse” overtuiging en combineer een ideologische basis met een praktische insteek. Solidariteit tussen mensen is voor mij een leidende waarde in combinatie met respect voor natuur en milieu. “En overigens ben ik van mening dat er een einde dient te komen aan de bio-industrie”.

Ik werk sinds begin jaren tachtig in de financiële en vastgoed sector voor meerdere werkgevers. Oa ING Vastgoed, Woningcorporatie De Key uit Amsterdam en nu de Rabo Vastgoed Groep.
Voor ING heb ik oa een zestal jaren in China en Zuid Oost Azië gewerkt. Dit betrof vooral de ontwikkeling van woningen. Bij de woningcorporatie was ik verantwoordelijk voor wijk gerichte renovatieprojecten en gebiedsontwikkeling. Nu ben ik als opdrachtgever verantwoordelijk voor de realisatie van diverse nieuwe Rabobank kantoren, verspreid over Nederland. In Utrecht ben ik recentelijk betrokken geweest bij het studentenwoningen complex City Campus Max aan de Europalaan. Heel specifiek heb ik de invoering van de Koopgarant financiering voor kopers van de 260 koop studio’s mogelijk gemaakt. Verder heb ik een business concept gemaakt voor woon-zorg complexen. Ik denk dat het nuttig kan zijn voor mijn werk in de Raad dat ik werk voor één van de grootste werkgevers in de stad (Rabobank).

Waarom nu de politiek in?
- Utrecht als kansrijke stad, ik wil me inzetten om die kansen te benutten,
- alle hens aan dek voor het bieden van een tegenwicht aan de opkomst van
populistisch rechts en
- Ik wil mijn levens- en werkervaring inzetten om iets te betekenen voor mensen in mijn wijk en in mijn stad.

Wat kun je van mij verwachten als lid van de PvdA fractie in de Utrechtse Gemeenteraad?
• Ik wil mijn ervaring inzetten voor het houden van toezicht op de aspecten Tijd, Geld en Kwaliteit bij grote projecten in Utrecht als het Centrum project en Leidsche Rijn.
• Ik wil mij inzetten voor het wonen van specifieke doelgroepen zoals ouderen en studenten.
• Ik wil mij inzetten voor een locale overheid en een locale PvdA als betrouwbare en loyale partner. Ook als de ander een “gewone burger” is. Weten wat je aan elkaar hebt, benaderbaar en effectief.
• Ik wil mij inzetten voor een profiel van Utrecht als duurzame stad
• Ik wil mij inzetten voor Utrecht als een bereikbare stad (vertramming, westelijke invalsweg)
• Ik wil mij inzetten voor de belangen van ouderen (welzijn en huisvesting)
• Ik wil mij inzetten voor het duurzaam herontwikkelen van bestaande kantoor locaties in plaats van het bijbouwen van nieuwe kantoren.
• Ik wil mij inzetten voor het interesseren van beleggers in ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen van Utrecht.
• Ik wil mij inzetten voor het optimaal bevorderen van de kennis economie van Utrecht
Bijvoorbeeld het bevorderen van spin-off ondernemingen vanuit de faculteiten.

• Ik wil mij inzetten voor internationale contacten van Utrecht oa. die van de Universiteit.
• Er gaan bezuinigingen komen. Laten we ook oplossingen zoeken binnen de structuur van het bestuurlijk- en ambtelijk apparaat. Ik wil mij inzetten om in samenwerking met gemeenten als Amersfoort en Nieuwegein te onderzoeken of besparingen gevonden kunnen worden in het overnemen door de gemeenten van provinciale verantwoordelijkheden.

Kun je je vinden in het gedachtegoed van de PvdA? Woon je ook in die steeds duurzamer wordende stad waarbinnen ook jij mee telt?

Kies dan in maart 2010 op één van die meer dan twintig kanjers op de PvdA kandidatenlijst.

Spreekt bovenstaand profiel je specifiek aan? Stem dan op vooral op mij, Gert Mulder! Je vindt me op plaats 12 van de PvdA lijst.

Solidair!… ook met de belangen van de ondernemende sociaal democraten en ouderen.

Contact:

e-mail: ggj.mulder@gmail.com