PvdA staat achter wensen van kerken

Politiek uit de gemeente Utrecht 19 augustus 2013 | 0 Comments

PvdA herkent uitgestoken helpende hand van de kerken…

Aan de redactie van Kerk in de Stad, juli2013

Met interesse en toch ook wat verrast heb ik uw artikel “Wensen kerken op tafel; aandachtspunten voor lokale politiek” uit de “kerk in de stad” van 12 juli jl gelezen.

Overigens is het wellicht goed om eerst even aan te geven dat ik doorgaans uw krant met interesse lees. Mijn complimenten voor de inhoud die, mijns inziens, breder en gevarieerder is dan in het doorsnee kerkenblad in Nederland.

Ik ben in de huidige raadsperiode kandidaat raadslid voor de PvdA en ben momenteel eerst opvolgend raadslid. Ook voor de komende periode heb ik mij wederom als raadslid voor de PvdA gekandideerd.

Verrast ben ik, dat de Utrechtse Raad van Kerken (USRK) deze aandachtspunten zo nadrukkelijk formuleert en in brede zin aan politieke partijen voorlegt. Een prima timing, nu de partijen bezig zijn met hun verkiezingsprogramma’s. Goed dat de USRK hier nu mee komt en daarmee de Utrechtse kerken in het maatschappelijk debat weer een positie geeft. Iets dat mij persoonlijk deugd doet. En met mij vele PvdA-betrokkenen met een religieuze achtergrond.

Op het thema “Koopzondag” lees ik een realistische houding ten aanzien van het fenomeen, met oa focus op de bescherming van enkele specifieke groepen burgers. De USRK vraagt verder aandacht voor de thema’s “Duurzaamheid” en de samenwerking met de gemeente voor het gebruik en behoud van “Religieus cultureel erfgoed”. Ten slotte wordt het thema “Zorg voor de ander” uitgewerkt.

Wat mij betreft had dat laatste thema de hoogste prioriteit mogen hebben. Inhoudelijk sluit dit thema naar mijn mening echter naadloos aan bij de uitgangspunten van beleid op dat punt van PvdA Utrecht. Vanzelfsprekend is de inzet van PvdA Utrecht breder gericht dan de religieuze groeperingen die USRK noemt. Ik herken echter de “uitgestoken helpende hand” die ook PvdA steeds aanreikt naar mensen die in de knel komen of dreigen te komen.

Ook voor wat de overige thema’s betreft, zie ik geen wezenlijke tegenstelling met de beleidsuitgangspunten van PvdA en/of PvdA Utrecht. Ik wil, zowel binnen de PvdA als breder, aandacht vragen voor de kansen die een nauwere samenwerking tussen de Utrechtse kerken (in brede zin) en de gemeente zal bieden. Om desgewenst de door de USRK geformuleerde aandachtspunten ook daadwerkelijk een plek te kunnen geven in het verkiezingsprogramma van PvdA Utrecht, stuur ik deze mail ook in kopie naar ons fractiebureau met het verzoek deze door te sturen naar onze programmacommissie.

Met vriendelijke groet,

Gert Mulder

Tagged in , , ,

Leave a Reply