Hoe willen we oud worden ?

Geen categorie 13 december 2016 | 0 Comments

Nog nooit was zo’n groot deel van de bevolking zo oud als wij in West-Europa straks zijn. Historisch gezien is de vergrijzing die ons te wachten staat spectaculair. De afgelopen jaren heeft vooral de financiële opgave die dit met zich meebrengt het debat bepaald: de zorgkosten moesten beteugeld worden en de pensioenleeftijd ging omhoog.

Regeringspartijen VVD en PvdA hebben deze kabinetsperiode een enorme hervorming in gang gezet in de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers. Anders dan vroeger is het beleid erop gericht mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, zo veel mogelijk met ondersteuning van hun omgeving. Er zijn geen door de overheid gefinancierde verzorgingshuizen meer en per gemeente verschillen de ‘voorzieningen op maat’ waar je mogelijk een beroep op kunt doen als je hulp nodig hebt – van huishoudelijke hulp tot dagbesteding.

Met ons actie-onderzoek Van Waarde Lokaal willen we in kaart brengen hoe al deze veranderingen uitpakken in het leven van alledag van mensen in Nederland, en wat dat betekent voor de manier waarop we onze verzorgingsstaat voor de toekomst moeten vormgeven. Dat doen we niet aan de hand van een evaluatie van de wetten en regels – dat doen anderen al. Ons doel is breder te kijken. Hoe denken mensen over ‘ouder worden’? Waar maken zij zich het meeste zorgen over? Tegen welke problemen lopen ze aan in hun dagelijks leven? Wat zijn hun dromen?

Dat is een debat dat we nog veel te weinig met elkaar voeren. Wat verwachten we van al die mensen in onze samenleving die geen betaalde arbeid meer verrichten en waarvan veruit de meeste redelijk gezond en welvarend zijn? Hoe willen zij zelf hun leven vormgeven? De generatie die nu net met pensioen gegaan is, leeft gemiddeld langer en is rijker, hoger opgeleid, internationaler georiënteerd en individualistischer ingesteld dan de generaties voor hen. Ze zijn vaker gescheiden en hebben minder kinderen. Zij denken anders over ‘oud zijn’, en stellen andere eisen aan zorg en hulp als zij die nodig hebben.

In het publieke debat is veel aandacht geweest voor problemen met het persoonsgebonden budget, voor Hugo Borsts tienpuntenmanifest om de verpleeghuiszorg te verbeteren, voor een wet op het voltooide leven, voor dalende pensioenuitkeringen en overbezette ziekenhuisbedden, maar er was daarbij weinig aandacht voor wat mensen in het algemeen van waarde vinden in hun leven als ze ouder worden.

We interviewden het afgelopen halfjaar zo’n honderddertig 66-plussers, mantelzorgers en mensen die in de zorg werken. Dat leverde drie verschillende perspectieven op. Als mensen het over zichzelf hebben en de manier waarop ze oud willen worden, spreken ze vooral over de contacten met familie en vrienden die ze hebben, het (vaak onbetaalde) werk dat ze verrichten en de omgeving waarin ze wonen. Uit de gesprekken met mantelzorgers blijkt hoe zwaar de zorg voor een ander op je eigen leven kan drukken, vooral als diegene waarvoor je zorgt dementerend is, en vooral als je met hem of haar samenwoont en de zorg dus continu is. Zorgprofessionals die wij spraken maken zich zorgen op een wat abstracter niveau: vooral over groepen ouderen zonder sociaal netwerk. Uit deze laatste interviews klinkt de waarschuwing voor een tweedeling in de zorg voor ouderen: armenzorg versus ‘rijkenzorg’.

We hopen dat de gesprekken die wij optekenden het debat zullen aanwakkeren over de samenleving die wij samen willen vormgeven voor de toekomst. Alle interviews zijn te lezen op www.vanwaardelokaal.nl/interviews.

We formuleerden negen algemene aandachtspunten. De adviezen die daaronder hangen zijn noch uitputtend, noch zaligmakend. Er zijn namelijk geen wetten of regels te bedenken die garanderen dat iedereen kan meedoen in de samenleving of dat een wijk of dorp prettig is om in te wonen. Noch kan een richtlijn voor een minimaal aantal zorgmedewerkers in verpleeginstellingen garanderen dat de kwaliteit van leven voor bewoners daar goed is. Dat laat onverlet dat een dergelijke richtlijn wel wenselijk kan zijn.

Tagged in

Afval van Waarde !

Geen categorie 9 december 2016 | 0 Comments

We hadden de kleinkinderen op bezoek. Brilverkleiner op de wc. Toestanden met het schonen van de billen. In mijn beweging om door te trekken riep ik achteloos: “Zo dat poepje kan aan de reis naar zee beginnen”. Ik zag mijn kleinzoon reageren. Daar had hij nog niet bij stilgestaan. Waar bleef het poepje nadat het uit de pot werd gespoeld? We hadden het er later op de bank uitvoerig over. In mijn hoofd ontstonden beelden van kampeervakanties aan de Joegoslavische kust waar je het riool in zee zag uitkomen en waar je, als je niet oppaste, tussen de drijvende drollen aan het zwemmen was.
Dat poepje gaat in 2016 niet meer naar zee. In Utrecht wordt in opdracht van het waterschap een gloednieuwe rioolwaterzuivering gebouwd. Door inzet van de PvdA wordt daar de nieuwste techniek (Nereda) toegepast. Biologische waterzuivering, waarbij bacteriën micro-organismen laten groeien in korrelstructuren, waarna het afval eenvoudig kan worden gescheiden van het gezuiverde water. Zonder toepassing van chemicaliën. Minder energieverbruik. Minder ruimte nodig. Goedkoper.
Het gezuiverde water wordt doorgegeven aan het oppervlaktewater en stroomt dan alsnog via de rivieren naar zee. Dat gezuiverde water heeft ten minste dezelfde kwaliteit als het water in die rivieren. De slibkorrels, het vaste afval, levert daarnaast ook nog eens de grondstof waarmee bijvoorbeeld bio plastic kan worden gemaakt. Ook wordt het fosfaat, de grondstof voor kunstmest, uit de urine gehaald. Dat afval heeft dus waarde. Uit de opbrengst betaalt het waterschap een deel van de kosten van het zuiveringsproces.

Die aandacht voor duurzaamheid en innovatie is niet vanzelfsprekend voor het waterschap. Het is de PvdA die de uitgangspunten in het verkiezingsprogramma had staan. Het zijn de PvdA-fractieleden die steeds maar weer de argumenten hebben herhaald en voldoende andere bestuursleden hebben overtuigd. Deze PvdA’ers worden geïnspireerd door de beginselen van de PvdA die recent een modern jasje kregen in het “Van Waarde” programma van de Wiardi Beckman Stichting. Die beginselen zijn: bestaanszekerheid, binding, zeggenschap, verheffing, goed werk en duurzaamheid.

Het poepje van mijn kleinzoon blijft in korrels achter aan de rand van de stad. Gaat vervolgens in vrachtwagens naar de omgeving van Moerdijk, waar het grondstof is voor bio-plastic. Fijn dat er zorgvuldig bestuurd wordt, met aandacht voor waarde. Dan kan mijn kleinzoon zwemmen in een zee die schoner is dan toen ik opgroeide.

Tagged in

About water and routine.

Geen categorie 25 maart 2015 | 0 Comments

This is abouth two young fish swimming along and happen to meet an older fish swimming the other way, who nudges them and sais, “Morning boy’s, how is the water?”
And the two young fish swimm along a bit until eventually one of them looks over at the other and go’s: “What the hell is water?”

This is about avoiding blind certainties and close mindedness.
This is about concentration on critical awareness of yourself, of paying attention about what is going on right in front of you and inside of you.
This is about avoiding routine, the day after week after month after year deadly routine.
This is about life BEFORE death.

It is about the real value of a real education, which has almost nothing to do with knowledge, and everything to do with simple awareness;
awareness of what is so real and essential, so hidden in plain sights all around us, all the time, that we have to keep reminding ourselves over and over:
“This is water” “This is water”

David Foster Wallace

Tagged in ,

Het belang van sociaal democratische politieke invloed en controle op het beleid van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Geen categorie 24 maart 2015 | 0 Comments

In de omgeving waar ik vandaan kom wordt de “waarom” vraag ook als iets typisch protestants gezien.
Geloof het nou maar!
Het hielp en helpt vaak, maar toch is het stellen van die vraag ook de basis van verheffing gebleken.
Waarom hebben ook arbeiders bij Pickwick een koffiepauze?
Waarom moet je, om Windows af te sluiten, op een start knop klikken?
Waarom steriliseren ze naalden om euthanasie te plegen?
Waarom wordt welvaart niet eerlijk tussen mensen verdeeld?
Waarom kunnen we niet een hoger niveau van bestaanszekerheid aan mensen garanderen?
Waarom kunnen die arbeidsvoorwaarden niet eerlijker?

En dan kom je in de wereld van het water.
Water veiligheid, water zuivering, water recreatie etc.
Een wereld van technische zaken als gemalen, zand cyclonen en verontreiniging met hormonen.
Een wereld ook van muskusratten, invloed van boeren, vis trappen en debieten.
“Je levert je water op in een kwaliteit zoveel mogelijk gelijk aan die van het ontvangende water”
“Daar zijn de voorwaarden in de vergunning op gebaseerd en die worden periodiek getoetst”
Geloof het nou maar.

En dan is er op eens die vraag van één van onze kandidaten op de PvdA lijst:
Waarom heeft het HDSR de afvalverwerking uitbesteed? Wordt daardoor de beleidsruimte om de doelstelling uit ons PvdA verkiezingsprogramma om grondstofwinning uit afval te optimaliseren niet beperkt? En hoe zit het met giftige stoffen (uit bijv. XTC productie) en hormonen (uit bijv. medicijnen) die in het oppervlakte water geloosd worden omdat er in de vergunning geen beperking aan wordt gesteld? Is dat bouwen van woningen in gebied met een verhoogd risico op overstroming niet ongewenst? Kunnen we met een beetje extra niet ook tegelijkertijd de recreatie functie versterken en werk met werk maken?
Deze en soortgelijke vragen tonen de noodzaak aan van politieke invloed op en democratische controle van ook het werk van Water – en Hoogheemraadschappen.
Geloven is prima, maar niet anders dan op basis van overtuiging op argumenten. Proactief invloed uitoefenen om je doelstellingen te realiseren en het controleren van uitgevoerd beleid zijn van wezenlijk belang. Dit in samenwerking met anderen. Op basis van ervaringen uit de afgelopen vier jaar en verwachtingen voor de komende periode zijn wij van mening dat dat onze doelen specifiek voor HDSR het beste in samenwerking met de Partij voor de Dieren (PvdD) gerealiseerd kunnen worden. De PvdA is daarom met de PvdD een lijstverbinding aangegaan.
In de korte periode dat ik nu met onze PvdA kandidaten voor de HDSR-lijst op trek, heb ik er alle vertrouwen in gekregen dat zij, wanneer zij worden gekozen, met alle energie die in hen is zullen werken aan het realiseren van ons verkiezingsprogramma. Daartoe zullen zij steeds de juiste “waarom” vragen blijven stellen en oplossingen blijven aandragen.
Geloof het nou maar en help ons door op de PvdA te stemmen op 18 maart as. Zowel voor Provinciale Staten als voor het Hoogheemraadschap of Waterschap.
Gert Mulder
Secretaris PvdA bestuur gewest Utrecht
fractievolger in het bestuur voor HDSR

Tagged in , , ,

Initiatief herbestemming Wolvenplein gevangenis te Utrecht

Politiek uit de gemeente Utrecht 7 mei 2014 | 0 Comments

Verslag presentatie initiatief herbestemming Wolvenplein Gevangenis, Cultuurhôtel, Utrecht

Datum: 3 mei 2014 Plaats: Centraal Museum

Wie: Stichting Muzum (Felix Visser, Arie Douze, Philip Freriks, Jaap Roëll) Stay Okay (Marijke Schreiner)en Architect Hans Sluijmer Edwin Jacobs, dir Centraal Museum Utrecht is betrokken.

De initiatiefnemers zijn de mannen van Stichting Muzum, die een kapitaalkrachtige partner hebben gezocht en gevonden in Stay Okay.

Doelgroep van Stay Okay is Jong van Hart, Internationaal (met 40 landen samenwerking in Hosteling International) “eigen handdoek, zelf bed opmaken”. Duurzaamheid is van belang. Verwachting voor Wolvenplein: ca 300 mensen per dag. Pand (240 bedden) is aan de krappe kant voor rendabele exploitatie.

Stichting Muzum, expositieruimte Stichtse kunstenaars, muziek, ateliers, rondleidingen, cursussen, verkoop van kunst. Ca 1.100 m2.

Verder ca 800 m2 restaurant – partner wordt gezocht. Relatief groot restaurant, ook voor partijen.
Verder ca 1260 m2 wonen er werken (voorgebouwen met bijv. long stay voor universiteit gasten en onderzoeken).
Verder 3.800 m2 binnenterrein met moestuin-achtige invulling. Doorzichten en omloop naar de singel. Looppad aan buitenzijde muur rond de wal. Voorterrein open en groen en zeer autoluw.

Er zijn globale ontwerptekeningen gemaakt door de architect. Hieruit spreekt respect voor het historische karakter van het pand.

Doel gereed: mei 2016

Onderdeel van het plan is dat bezoekers parkeren in de Grift garage en dat er een door de Gemeente gefinancierde LOOPbrug komt over de singel (min of meer conform eerder plan voor brug, maar nu alleen loopbrug).

Proces: Vastgoedpoot Stay Okay zoekt contact met Domeinen (RVOB?) over aankoop. Na aankoop gaan zij verhuren, oa aan hotelpoot Stay Okay, St Muzum etc. De Gemeente is op dit moment beperkt betrokken. De banden worden aangehaald (nieuw college). Doel is coöperatief samenwerken.

Mijn indruk:
Vanuit de buurtbewoners is al geruime tijd terug het initiatief Stadsdorp Wolvenburg opgezet. Hier zijn inmiddels vele kleinschalige initiatieven in een conceptfase gebundeld (oa coöperatieve exploitatie). De buurtbewoners zien dit initiatief van een cultuurhotel graag als onderdeel van hun initiatief. De Cultuur Hotel mensen (Muzum) presenteren zich als een stel Utrechtse Bobo’s die dit wel even zullen regelen. Buurtinitiatieven kunnen er, indien passend, in worden opgenomen. Hier lijkt een potentieel conflict met de buurt in besloten.

Op zich lijkt het een goed plan met voor Utrecht een aantrekkelijke herbestemming van het pand. Goed om het verder te onderzoeken. De plannen van de Stichting Muzum zijn nog wel erg vaag. Zij hebben ook naar de Neude flat gekeken en zeggen hier niets meer van de Gemeente op te hebben gehoord.

De bewoners lijken het plan ook de moeite waard te vinden om nader te onderzoeken. Er is wat aarzeling door vermoedens van overlast. Hierbij speelt de brug een rol (eerder door de buurt afgestemd, maar wellicht nu toch acceptabel omdat autoverkeer uit de buurt weg blijft). Verder spelen vermoedens van overlast een rol door zowel het restaurant als door de bevoorrading van het geheel.
De buurt wil graag een rol bij het invullen van het moestuin concept op het binnenterrein en het inpassen van andere initiatieven als aangemeld in het kader van Stadsdorp Wolvenburg . De buurt wil graag nauw betrokken blijven!! Zij willen dit plan onderdeel maken van hun inventarisatie van initiatieven. Muzum wekt de indruk haar eigen weg te willen gaan. Ze zeggen de betrokkenheid van de buurt belangrijk te vinden, maar in doen en laten lijken ze vooral door te willen stomen.

Voor de Gemeente is vooral de realisatie en financiering van de brug van belang. Het moet een echte beperking als loopbrug krijgen. Verder spelen alle vergunningen natuurlijk een rol, waaronder die voor het grote restaurant (bijv. sluitingstijd afspreken en handhaven). Wanneer de Gemeente de bevoorrading conditioneert door dit enkel dmv elektrische boten toe te staan, lijkt een ook verder goede samenwerking met de buurt mogelijk.

Verslag Gert Mulder, buurtbewoner en betrokkene PvdA fractie in Utrecht

Zowel ten behoeve van bewoners Wolvenhof als fractie PvdA Utrecht alsook initiatiefnemers Stadsdorp Wolvenplein

Zie ook: www.wolvenburgutrecht.nl en www.stayokay.com
Email: wolvenburg@gmail.com , cultuurhotel@gmail.com , pvda@utrecht.nl

Tagged in , , , ,

Reactie ENECO, vervolg 1: stadsverwarming en warmtewet

Eneco 28 februari 2014 | 0 Comments

ENECO blijkt gevoelig voor meldingen via Twitter. Binnen 24-uur na mijn eerste tweet heb ik een reactie en nog twee dagen later heb Alex Kaat, Public Affairs van ENECO op de koffie.

Hieronder de gedetailleerde reactie van ENECO. Nog zonder commentaar van mijn kant. Die reactie geef ik in een vervolg blog.

Reactie ENECO (februari 2014)
“Belangrijke om te weten is dat na de invoering van de warmewet per 1 januari de totale kosten die een Utrechtse klant aan stadverwarming kwijt is, lager zijn geworden . Het antwoord op de vraag, waarom het tarief voor de warmte afleverset is gestegen, is als volgt:

Dat het bedrag onder de post ‘Warmte afleverset CW4 (warmtewisselaar)’ is gestegen, komt doordat een deel van de kosten voor de afleverset zijn verschoven van de post ‘Vastrecht’ naar de post ‘Warmte afleverset CW4 (warmtewisselaar)’. Dit kunt u zien doordat het bedrag onder de post ‘afleverset’ hoger is geworden en het bedrag onder de post ‘vastrecht’ lager.

Hieronder de opbouw van het tarief voor de warmteset. Vroeger waren de kosten voor warmte gerelateerd aan de vergelijking met gas. Nu dus met de warmtewet is er een tarief gebaseerd op werkelijke kosten. De tarieven voor de huur afleverset waren er vroeger, maar daar zijn met de wet posten bijgekomen. Wat ons betreft toetst de ACM deze kosten (wettelijk gereguleerd, danwel binnen de eigen bevoegdheid die de ACM op alle sectoren geeft).

Kostenopbouw afleverset Eneco incl BTW in Euro
Onderhouds kosten jaarlijks € 27,43
Montage + in bedrijf nemen € 15,45
Werkvoorbereiding en toezicht € 6,86
Inkoopkosten, opslagkosten en logistiek € 19,04
Aanschaf waarde aflever set € 101,83
Totaal incl BTW € 170,61

Voor alle tapwaterklassen (CW3, CW4 en CW5) is de prijs hetzelfde.
CW3 = 6 liter warm water per minuut, CW4 = 8 liter warm water per minuut en CW5 = 10 liter warm water per minuut
Voor 1-1-2014 waren de prijzen:
Set CW 3 € 95,41
Set CW 4 € 102,49
Set CW 5 € 121,56

Dan zijn er nog een paar specifieke punten:

1. Draait stadsverwarming in Utrecht nu op restwarmte? Nee, zegt ENECO. Stadswarmte wordt in Utrecht opgewekt door NUON centrales. Deze draaien met verlies. In 2015 wordt gestart met een biomassa centrale in Lage Weide. Deze is in 2017 klaar en gaat dan de basisproductie voor stadsverwarming in Utrecht verzorgen.

2. Eneco kent in Utrecht woningen waarvan de eigendom van de warmte afleverset bij de particuliere eigenaar van de woning zit. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht voor de afleverset, ook niet voor de kosten die volgens ENECO uit het vastrecht afkomstig zijn. Is er sprake van een warmte afleverset die eigendom is van een woningcorporatie, dan wordt een klein bedrag voor de, naar zeggen van ENECO) overgekomen vastrecht kosten in rekening gebracht (ca. 25 euro per jaar).

3. In enkele situaties komen voor particulieren de kosten op basis van de Warmtewet hoger uit dan daarvoor. Dit is vooral zo, wanneer er naast stadsverwarming toch ook nog een gasaansluiting in de woning is. ENECO doet er in die situaties wat aan om de kosten terug te brengen.

4. Tenslotte is er een substantiële wijziging voor die flatgebouwen en appartementencomplexen (woningcorporaties en VVEén) waar een centrale warmteafleveringsset aanwezig is (blokverwarming). ENECO was voor de warmtewet energieleverancier van de individuele woning. Met de warmtewet wordt nu de woningcorporatie cq VVE de warmteleverancier voor de individuele woning. Dit heeft administratieve en incasso consequenties. ENECO biedt in dit geval aan om netwerkbeheer en facturering over te nemen van de woningcorporatie cq VVE, maar tegen een vergoeding (ca 20 euro per jaar per individuele woning). Punt blijft dat ingeval van wanbetaling door één of enkele van de bewoners in een complex de overige bewoners daarvoor opdraaien. Voor ENECO betreft dit ca. 200 gebouwen / 9.000 huishoudens. Eneco noemt deze situatie zelf “discussiepunt”. ”

Mijn reactie op deze beantwoording van ENECO volgt in een vervolg blog.

Tagged in , , ,

Actie tegen ENECO, 100% verhoging huur warmtewisselaar stadsverwarming

Eneco 7 februari 2014 | 0 Comments

ENECO, monopolist voor afnemers stadsverwarming in Utrecht, verhoogd eenzijdig de huur van de warmtewisselaar met bijna 100%

De huur van de warmtewisselaar was al te hoog voor dit relatief simpele apparaat en dan nu een verhoging met bijna 100%, éénzijdig en zonder dat de klant een alternatief heeft. Dit is bizar!

De warmtewet heeft ENECO gedwongen de tarieven voor vastrecht en verbruik omlaag te brengen. Daar heeft ENECO ons dus al jarenlang bestolen. Nu proberen ze langs een, mogelijk niet door de warmtewet gecontroleerde route, deze diefstal te continueren. Tijd voor actie, inderdaad!

Op 28 januari 2014 kreeg ik brief van ENECO met de nieuwe tarieven per 1 januari 2014.
(Lekker op tijd)
De nieuwe tarieven staan gespecificeerd op de achterzijde van de brief.
Voor de oude tarieven wordt verwezen naar de website (postcodetool). Wanneer je dat doet kom je in een doolhof. Dus de afrekening van 2013 erbij gepakt. Was het niet mogelijk voor ENECO de oude tarieven in de brief er meteen naast te zetten. ENECO heeft geen belang bij transparantie.

Conclusie: Vastrecht 73 euro per jaar goedkoper
Verbruik 0,80 euro per GJ goedkoper
Voor mij een jaarlijkse besparing van 85 euro per jaar als gevolg van de bescherming door de warmtewet
Huur warmte afleverset = warmtewisselaar 80 euro duurder per jaar
Per saldo 5 euro per jaar goedkoper

Dus bellen met ENECO. De teller van de telefoon start wanneer ik in de wachtstand sta. Daarna een dame met gedurende een kwartier geen nieuwe informatie. Op mijn specifieke vraag wat de verhoging van de huur van de warmtewisselaar veroorzaakt wordt gereageerd dat dat is om de inkomsten van ENECO constant te houden. Ik geef aan een klacht in te willen dienen omdat ik het daarmee niet eens ben. Dat moet schriftelijk of via het klachtenformulier op de website. Vervolgens geeft zij aan te willen informeren of het ook direct via de telefoon kan. Lange tijd stilte. Zij meldt nog even dat het nog even duurt. Tien minuten later wordt zonder verdere aankondiging de verbinding verbroken. Drie kwartier telefoonkosten verder zonder resultaat.

Vervolgens het klachtenformulier op de website geprobeerd. Ik kom niet verder dan de eerste pagina.

Vervolgens het klachtenformulier van de geschillencommissie gedownload. Eerst maar schriftelijk de klacht bij ENECO indienen. In dat stadium ben ik nu (5 februari 2014) met hoge bloeddruk van boosheid.

Vandaag 7 februari 2014 eerst maar eens wat hierover getwitterd. Uit de reacties blijkt dat vele Utrechters dezelfde reactie hebben dan de mijne.

Kijken of we de krachten tegen ENECO kunnen bundelen.

Wil zich een advocaat melden die deze actie wil begeleiden?

Wordt vervolgd. Volg mij ook op twitter: @GgjMulder

Wil ENECO wellicht reageren?

Tagged in , , , ,

Kandidatenlijst verkiezing Gemeenteraad 2014

Politiek uit de gemeente Utrecht 28 november 2013 | 0 Comments

Ik ben Gert Mulder. Ik ben vanaf afgelopen 26 september raadslid. Woordvoerder Economie, Internationale Zaken, Regio Zaken en Verkeer.
Wat ik u ga zeggen is van belang.

Drie punten:
1. Aandacht voor kwalitatief goede werkgelegenheid
2. Aandacht voor de positie van de Utrechtse oudere
3. Aandacht voor het ambacht van raadslid

Punt 1. Voor de komende periode zie ik een geweldige kans voor de PvdA om via economische stimulering een forse vergroting van het aantal banen te realiseren. Utrecht heeft een achterstand opgelopen als vestigingsplaats voor grotere bedrijven en instellingen van buiten de regio. Deze achterstand moet urgent worden ingelopen. Vooral om werkgelegenheid te realiseren. Ook voor mensen uit het klantenbestand van Werk en Inkomen. En ook om voortgang te boeken bij het verder vergroenen van de economie.

Als ik het heb over banen dan bedoel ik echte banen. Banen met een fatsoenlijke zekerheid om je leven op te kunnen bouwen. Pas op voor koppelbazen onder de werkbemiddeling buro’s! Ik hoor te vaak ontroerend a-sociale verhalen van ZZP-ers in de werkbemiddeling met een te beperkt ander belang dan dat van hun zelf. Het werkgever service punt moet weer een echt werknemer service punt worden. Natuurlijk moet je daarvoor weten wat voor werkgevers van belang is en moet er sprake zijn van een goede aansluiting van het onderwijs op wat werkgevers vragen. Maar het belang van de werknemer moet centraal staan. Daar moet deze ook op kunnen vertrouwen.

Punt 2. Aandacht voor de Utrechtse oudere. Te vaak wordt deze doelgroep gestigmatiseerd tot rijken die meer zelfredzaam moeten worden. De jeugd roept dat ouderen enkel claimen waar ze recht op menen te hebben zonder dat ze kijken naar wat ze echt nodig hebben.
Feit is dat een grote groep ouderen in een lichamelijk en financieel kwetsbare positie zit. De verzorgingsstaat mag dan zijn afgeschaft, maar ik kom op voor de VERZORGINGSSTAD Utrecht. Tijdens mijn campagne ga ik de verzorgingstehuizen langs om te horen hoe wij ouderen meer zekerheid kunnen bieden.

Punt 3. Raadswerk is ook een gecompliceerd ambacht om je toezichthoudende rol op het college waar te kunnen maken. Je moet een betrouwbaar en verbindend element zijn voor de bevolking van de stad. Veel lees- en denkwerk is nodig en ook enige levens- en werkervaring is gewenst.

Ik wil mij daarvoor inzetten.
Dit kan op plaats 14. Het is mij een eer.

Dank voor jullie aandacht.

Tagged in , , ,

Outsiders, die fris tegen dingen aankijken

Geen categorie 19 november 2013 | 0 Comments

Een quote van Christine Lagarde, directeur IMF, zoals vermeld in NRC 11 mei 2012:

“Bij de banken, in de politiek of bij internationale instellingen zie je vaak een te homogeen gezelschap. Je hebt mensen nodig die anders denken, verschillende disciplines inbrengen. Outsiders, die fris tegen dingen aankijken, zijn nuttig om er bij te hebben.”

Dank, mevrouw Lagarde. Ik ben het van harte met U eens.

Als iedereen dezelfde kant uit kijkt, zie je maar de helft van wat mogelijk is.

Tagged in , , ,

waarschijnlijk toch nog raadslid in deze raadsperiode!

Politiek uit de gemeente Utrecht 29 augustus 2013 | Reacties uitgeschakeld

Ter introductie van mijzelf en mijn ambitie als raadslid, het volgende:

Ik ben 57 jaar. Samen met mijn vrouw Didi woon ik in het oostelijk deel van de binnenstad. Onze twee kinderen zijn uitgevlogen en inmiddels zijn wij opa en oma van drie kleinkinderen. Ik heb in Utrecht gestudeerd, heb hier mijn vrouw leren kennen en na omzwervingen wonen wij nu weer sinds 2006 in de stad.

Na een periode van werken in Azië heb ik in het management van een Amsterdamse woningcorporatie gewerkt. Ik was daar verantwoordelijk voor stedelijke vernieuwing. Tot afgelopen maart werkte ik voor Rabo Vastgoedgroep en was ik als procesmanager verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwbouw van Financiële Adviescentra voor lokale Rabobanken. Door de economische omstandigheden is deze activiteit vrijwel tot stilstand gekomen.

Mijn hele volwassen leven ben ik lid van de PvdA. De opkomst van de PVV was voor mij in 2009 een urgente aanleiding om zelf ook actief te worden en mij kandidaat te stellen als raadslid bij de verkiezingen van 2010. Natuurlijk voor de PvdA.

Tussen opvolgend raadslid en raadslid zit steeds maar één telefoontje. Wanneer je dat het minst verwacht dan is het er plots. Jammer dat de gezondheidsproblemen van Gerry Nalis daar aanleiding voor zijn. Ik wens haar een voorspoedig herstel.

Ik heb er zin in. Het geeft mij de kans om in de resterende raadsperiode nog een persoonlijk stempel te drukken op enkele kernthema’s van de PvdA Utrecht.
Allereerst betreft het dan WERKGELEGENHEID. Weten wat werkgevers vragen is daarbij van belang. De PvdA vindt het belangrijk om Utrecht economisch aantrekkelijk te houden. Werken aan een goed ondernemingsklimaat en afstemming met onderwijs. Utrecht, een stad die werkt!
Verder wil ik mij inzetten voor de POSITIE VAN OUDEREN in de stad. Een inclusieve samenleving zorgt er voor dat ook zij lichamelijk en geestelijk mee kunnen in de dynamiek van de stad. Utrecht, stad van de menselijke maat!
We hebben een prachtige UNIVERSITEIT die ook op wereldniveau onderscheidend is. Over en weer kunnen stad en universiteit elkaar nog versterken.
WINKELS maken een lastige periode door. Ondernemingszin zal hier oplossingen moeten brengen. Het Winkelhart van Nederland klopt in deze stad. De kwaliteit van de openbare ruimte en de aantrekkelijkheid voor kinderen spelen daarbij een rol.
Het bevorderen van DUURZAAMHEID en het beschermen van burgers tegen aantasting van basis eisen voor LUCHTKWALITEIT liggen mij na aan het hart.
We wonen in een prachtige stad, die er dankzij degelijk bestuur ook FINANCIEEL relatief goed voor staat. Ik ben er trots op dat de PvdA al geruime tijd onderdeel uit maakt van dat bestuur.
Ik hoop dat tijd en vlijt mij een door vriend en vijand gerespecteerd raadslid zullen maken. In dienst van de bewoners van de stad.

Gert Mulder

Tagged in ,